Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Prony s.r.o. platné od 1.4.2016

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.parapetyshop.cz / www.plotovkyshop.cz. Provozovatelem je společnost Prony s.r.o.. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Totožnost prodávajícího:

Název:              Prony s.r.o.
Sídlo:                Dlouhá 100, 356 01 Královské Poříčí
IČ:                     28017773
DIČ:                  CZ28017773
Zapsaná:         OR/KS v Plzni/oddíl C/vložka 21587/12.05.08
Telefon:           +420 733 641 043 / +420 734 567 332
Email:               prony@prony.cz
Web:                 www.prony.cz

Ověření údajů naleznete zde.

Totožnost kupujícího:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel s tím, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Kupující musí vždy správě uvést své veškeré požadované kontaktní údaje, nebo údaje potřebné pro identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, adresa, telefon, atd…).

Charakteristika nabídky:

Prodávající nabízí ucelený sortiment vnitřních a vnějších parapetů vč. komponentů a příslušenství za účelem zajištění vlastní montáže kupujícím. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH je zaúčtováno až při konečném součtu položek.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Způsoby platby:

 • v hotovosti (při převzetí zboží na adrese provozovny)
 • bankovním převodem (platba předem na účet společnosti)
 • dobírkou (při převzetí zboží přepravci), pouze do 10 000,- Kč bez DPH

Způsob doručení zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do třech pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky kupující sepíše s dopravcem zápis o škodě, který následně slouží k řešení reklamací.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a potvrzení, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena dopravy a možnosti doručení:

Možnosti doručení zboží:

 • osobní odběr (objednané zboží si můžete bezplatně vyzvednout na adrese naší společnosti)
 • přepravní službou DPD nebo společnostní TOPTRANS v závislosti na délce a objemu zásilky.

Ceny doručení zboží přepravní službou DPD nebo společností TOPTRANS:

Doba doručení je od odeslání zboží z pravidla do 24 hodin (v pracovní dny). Po předání zboží Vám přepravce zašle SMS s informací o termínu a času doručení.

Cena za dopravu a balné je stanovena takto (platí pouze pro ČR):

 • zboží o váze od 0,1 kg do 3 kg:              150,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 3,1 kg do 5 kg:              164,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 5,1 kg do 15 kg:            219,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 15,1 kg do 30 kg:          354,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 30,1 kg do 50 kg:          492,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 50,1 kg do 75 kg:          635,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 75,1 kg do 100 kg:        766,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 100,1 kg do 150 kg:     1042,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 150,1 kg do 200 kg:     1253,- Kč (bez DPH)
 • zboží o váze od 200,1 kg do 300 kg:     1624,- Kč (bez DPH)

Zboží o větší váze jak 300 kg bude kalkulováno na základě dohody s odběratelem.

 • cena dobírky je stanovena na 50,- Kč (bez DPH) k ceně přepravy

V případě objednání zboží nad 10 000,- Kč bez DPH je doprava ZDARMA

Ceny dopravy jsou platné pouze pro maximální délku zboží do 3,5 m (pokud není jinak uvedeno u konkrétního produktu). V případě větší délky, bude se zákazníkem projednána nová cena dopravy, která zahrnuje přepravcův příplatek za nadrozměrnou přepravu. V případě, že se prodávající s kupujícím nedohodnou na nových podmínkách přepravy, mají právo obě strany zrušit danou objednávku.

U některých produktů může být cena dopravy navýšena o tzv. přirážku za „nadrozměrnou zásilku“, nebo „podlimitní objednávku“ částkou 500,- Kč (bez DPH). Tato skutečnost je ale vždy uvedena v popisu produktu.

Zasilatelské podmínky společnosti TOPTRANS naleznete ZDE.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DPD naleznete ZDE.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží upravené na přání zákazníka (úprava délky, úprava jakýkoliv rozměrů zboží, nebo úprava obsahu dodaného zboží).

Nejedná-li se o výše uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – zde (PDF) / (MS WORD). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ zboží upraveného na přání kupujícího či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Práva a povinnosti z vadného plnění:

Jakost při převzetí:

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo za nedodržení zásad montáže a údržby.

Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení zde (PDF) / (MS WORD)

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou telefonicky, nebo prostřednictvím SMS.

Důvodem k neuznání reklamace je:

 • uplynutí záruční lhůty v době uplatnění reklamace
 • zanedbání údržby zboží
 • mechanická poškození nebo mimořádné opotřebení způsobené uživatelem
 • po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měly za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu
 • záruka se nevztahuje na poškození pískem nebo jinými tvrdými nečistotami, vrypy ostrými předměty, nešetrným zacházením, které způsobil odběratel, nebo uživatel
 • také se záruka nevztahuje na poškození zboží živelnými pohromami
 • v případě reklamace již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné při rozptýleném denním světle na vzdálenost 1 metru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat)
 • různorodá povrchová poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku, bubliny) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Ostatní:

Písemná komunikace:

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.4.2016.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.